Zapraszamy od poniedziałku do piątku: 07.00 – 17.00

Rekrutacja

Rekrutacja kandydata

Klasy 0 – 1

krok 1 – przesłanie zgłoszenia online oraz dostarczenie do sekretariatu szkoły opinii z przedszkola oraz posiadanych dokumentów wydanych przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną (w przypadku, gdy dziecko otrzymało opinię lub orzeczenie),

krok 2 – udział dziecka w zajęciach obserwowanych przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej oraz szkolnego pedagoga lub psychologa,

krok 3 – spotkanie obojga rodziców (opiekunów) z dyrektorem szkoły w celu doprecyzowania warunków współpracy,

krok 4 – decyzja o podjęciu współpracy potwierdzona podpisaniem umowy oraz wpłatą wpisowego w przypadku pozytywnej decyzji,

Rozpocznij

Klasy 2 – 3

krok 1 – przesłanie zgłoszenia online oraz dostarczenie do sekretariatu szkoły kserokopii ostatniego świadectwa i ocen semestralnych oraz posiadanych dokumentów wydanych przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną (w przypadku, gdy dziecko otrzymało opinię lub orzeczenie),

krok 2 – spotkanie dziecka z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagogiem lub psychologiem szkolnym (dodatkowo płatne),

krok 3 – spotkanie obojga rodziców (opiekunów) z dyrektorem szkoły w celu doprecyzowania warunków współpracy,

krok 4 – decyzja o podjęciu współpracy potwierdzona podpisaniem umowy oraz wpłatą wpisowego w przypadku pozytywnej decyzji,

Rozpocznij

Klasy 4 – 8

krok 1 – przesłanie zgłoszenia online oraz dostarczenie do sekretariatu szkoły kserokopii ostatniego świadectwa i ocen semestralnych oraz posiadanych dokumentów wydanych przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną (w przypadku, gdy dziecko otrzymało opinię lub orzeczenie),

krok 2 – spotkanie dziecka z pedagogiem lub psychologiem szkolnym (dodatkowo płatne), sprawdzenie technik pisania i czytania, zainteresowań szkolnych i pozaszkolnych, poziomu rozwoju emocjonalnego.

krok 3 – przeprowadzenie sprawdzianów diagnozujących z trzech wiodących przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz rozmowa z nauczycielem języka angielskiego (test diagnozujący poziom umiejętności przewidziany dla danej klasy),

krok 4 – spotkanie obojga rodziców (opiekunów) z dyrektorem szkoły w celu doprecyzowania warunków współpracy,

krok 5 – decyzja o podjęciu współpracy potwierdzona podpisaniem umowy oraz wpłatą wpisowego w przypadku pozytywnej decyzji.

Rozpocznij

Dodatkowe dokumenty z przedszkola lub poradni psychologiczno-pedagogicznej należy dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.

Organ prowadzący zastrzega sobie prawo do:

  • zakończenia rekrutacji w przypadku negatywnej oceny osiągnięć, zachowania ucznia lub braku zgody rodziców na zasady panujące w Szkole,
  • skierowania kandydata na konsultacje w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej SKRZYDŁA,
  • pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły rodzeństwa uczniów i dzieci pracowników NSP Skrzydła.

Opłaty w roku szkolnym 2024/25:

Wpisowe dla nowych uczniów na rok szkolny 2024/25:

Wpisowe jest opłatą jednorazową i składa się z dwóch części – zwrotnej i bezzwrotnej:– wpisowe zwrotne – 2000 PLN wpłacane od rodziny bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do NSP Skrzydła,– wpisowe bezzwrotne:
wpisowe dla klas 0-3 – 1950 PLN
wpisowe dla klas 4-5 – 1600 PLN
wpisowe dla klasy 6 – 1300 PLN
wpisowe dla klas 7-8 – 900 PLN

Zapraszamy do kontaktu:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SKRZYDŁA
ul. Jutrzenki 22, 20-538 Lublin
tel. +48 505 847 490
e-mail: biuro@skrzydla.lublin.pl